ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

“ALSOS PREPAID CARD”

Επαναφορτιζόμενη κάρτα για εύκολη πρόσβαση, με ελάχιστη διάρκεια ισχύος 1 έτους.
Τιμή στάθευσης (€):  Μόνο 2 ευρώ την ώρα, μέγιστη ημερήσια χρέωση: 8 ευρώ.

Η Alsos Prepaid Card παρέχει δυνατότητα 24ωρης πρόσβασης στο Σταθμό και χρήσης μίας από τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης.
Για την πρόσβαση στο Σταθμό απλά «δείξτε» την Κάρτα σας στα μηχανήματα εισόδου/εξόδου κοντά στη σχετική σήμανση.
Έτσι εξοικονομείτε χρόνο αφού δεν χρειάζεται να πληρώνετε στο ταμείο ή στα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Σταθμό.


Με τη χρήση της Κάρτας εξοικονομείτε όχι μόνο χρόνο αλλά και χρήματα, αφού:
– κάθε ώρα στάθμευσης χρεώνεται με ποσό €2, το οποίο αφαιρείται από το υπόλοιπο της Κάρτας,
– το μέγιστο ημερήσιο ποσό χρέωσης είναι €8 ανά επίσκεψη/χρήση του Σταθμού.
Μπορείτε να καταβάλλετε το ποσό που επιθυμείτε για τη φόρτιση χρόνου στάθμευσης στην Κάρτα σας.
Η Κάρτα επαναφορτίζεται και επομένως μπορείτε να προσθέτετε οποτεδήποτε χρήματα στην Κάρτα για την απόκτηση επιπλέον χρόνου στάθμευσης σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την επιλογή σας.
Το διαθέσιμο υπόλοιπο της κάρτας σας εμφανίζεται στην οθόνη του μηχανήματος εισόδου κάθε φορά που μπαίνετε στο Σταθμό με την Κάρτα σας. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για τη χρήση και το υπόλοιπο της Κάρτας σας και στο κεντρικό ταμείο του Σταθμού.
Το ελάχιστο πόσο αρχικής φόρτισης είναι τριάντα ευρώ (€30).
Η Κάρτα έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία αρχικής φόρτισης, και επαναφορτίζεται οποτεδήποτε με ελάχιστο ποσό ύψους δεκαπέντε ευρώ (€15). Επίσης, κάθε φορά που επαναφορτίζεται με ελάχιστο ποσό ύψους δεκαπέντε ευρώ (€15) και πάνω, ανανεώνεται για ένα έτος από την ημερομηνία επαναφόρτισης. Έτσι, πρακτικά η κάρτα μπορεί να μην λήγει ποτέ.
Η Κάρτα χρησιμοποιείται :
– ως Κάρτα Πρόσβασης (Εισόδου – Εξόδου) για το αυτοκίνητο που έχει δηλωθεί στην Κάρτα,
– οποτεδήποτε, εφόσον περιέχει τουλάχιστον το ελάχιστο χρηματικό υπόλοιπο €2 για στάθμευση ελάχιστου χρόνου 1 ώρας, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της.
Σε περίπτωση που το υπόλοιπο της Κάρτας σας εξαντλήθηκε κατά την έξοδό σας από το Σταθμό, προσέρχεστε στο Κεντρικό Ταμείο του Σταθμού και την επαναφορτίζετε!

  1.  Εκτός θέσεων VIP
  2.  Μετά την παρέλευση 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Κάρτας, το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της Κάρτας, συμφωνείται μη επιστρεπτέο (non refundable) και μπορεί να καταναλωθεί μόνο για τη χρήση του Σταθμού μέσα στη διάρκεια ισχύος της κάρτας.
    Ο Πελάτης καταβάλλει εγγύηση πέντε ευρώ (5,00 €) κατά την παραλαβή της Κάρτας. Η Κάρτα Πρόσβασης Alsos Prepaid Card αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της «Πλατεία Πλατάνου Parking Α.Ε» και πρέπει να επιστρέφεται σ’αυτήν με τη λήξη της ισχύος της εφόσον δεν ανανεωθεί, οπότε και επιστρέφεται το ποσό της εγγύησης στον Πελάτη. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της Κάρτας το παραπάνω ποσό εγγύησης δεν επιστρέφεται.
  3.  Στην περίπτωση που ο Οδηγός δεν επιδεικνύει την Κάρτα Πρόσβασης, η Πλατεία Πλατάνου Parking Α.Ε δικαιούται να επιτρέψει την είσοδο, στάθμευση και έξοδό του από τον Σταθμό μόνο κατόπιν έκδοσης εισιτηρίου διερχομένου και καταβολής του αντιτίμου, με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο διερχομένων πελατών (short term parkers).